بسم الله النور

وقتی هوا ابری است من شادم.

وقتی هوا ابریست, زندگی ام زیبا می شود.

وقتی هوا ابری است، تمام زیبایی های دنیا در چشم هایم مجسم می شود.

وقتی هوا ابری است، من قدردان می شوم، دوست می دارم.

وقتی هوا ابری است، من از شادی می گریم، می رقصم، می خوانم و می پرستم.

هوای ابری برگ برنده ی من است.

وقتی هوا ابری است، من چه خوشبختم!

/ 0 نظر / 13 بازدید