يه ترانه قديمی عربی

اهواک...واتمنی لو انساک و انسی روحی وياک و ان ضاعت تبقد فداک لو تنسانی
و انساک و اتارينی بنسی جفاک واشتاق لعذابی معاک والقی دموعی فاکراک ارجع ثانی
بلقاک الدنيا تجينی معاک و رضاها يبقی رضاک وساعتها يهون فی هواک طول حرمانی
و الاقيک مشغول و شاغلنی بيک وعينه تجی فی عينک و کلامهم يبقی عليک و انت تداری
و اراعيک واصحی م اليل اناديک وابعث روحی تصحيک قوم ياللی شاغلنی بيک جرب ناریb.gif

/ 3 نظر / 5 بازدید
ali

بابا يه چيزی بنويس ما بتونيم بخونيم

mamad

آخه تو رو چه به عبدالحليم حافط اگه اشتباه نکنم.بو رو برس به سياوش!!!!نه غلاممممممممم

sara

baba ye chizi benevis kami bahal bashe hamash hser ke nemishe az khanandeha agar bishtar benevisi behtare