پست های ارسال شده در فروردین سال 1382

ازاد مرد

لقمان حکيم به راهی ميرفت يکی را ديد که پلاسی پوشيدهگفت:که هستی؟گفت:ادمگفت:نامت چيست؟گفت:هر چه بنامیگفت:شغلت چيست؟گفت:بد ازاریگفت:چه ميخوری؟گفت:انچه رسدگفت:از کجا ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 19 بازدید