تماس تاسوعایی

همین چند لحظه پیش

زنگ زد اما

                   حرفی نزد...

صدای طبل و دسته عزاداری و نوحه ی مداح و ...

 

تماس رو قطع کرد و چند دقیقه بعد 

پیامک زد :« گلستان شهدا  جای تو خالی »

 

خواهرم !

 

پی نوشت:

چه دل سوزاندن ِ شیرینی !

/ 0 نظر / 12 بازدید