بسم الله النور

کن نگه بر دل زارم ای همه دار و ندارم 

یا رضا که من به جز تو کس دیگه ای ندارم

فدای سقا خونت من هر چی دارم و ندارم

دوست دارم برای یکبار سر زیر پاهات بذارم

******

آقام هر کی شد دیوونه تو دل به تار موت بسته

این دل دیوونه سلطان عمری تو راهت نشسته

دلی که مست تو باشه از همه جز تو گسسته

هر دلی یادت نباشه به خدا که خیلی پسته

عاشق و دیوونه تو شب و روز ز عشق تو مسته

به اونی میگن دیوونه که فقط رضا پرسته

******

آقام خسته خسته خسته ام آقا از اهل زمونه

غصه این دل زار کسی جز تو نمی دونه

کار هر کی با رضا بود به خدا فقط جنونه

هر کی شد دیوونه تو یه چشمش اشک یکی خونه

آرزوی این دل من دیدن ابرو کمونه

خوش به حال اون که عالم همه بهش بگن دیوونه

******                                

   emamreza2.jpg                            

پ.ن:                                                             

داره کم کم مقدمات یه سفر دو روزه به مشهد الرضا جور میشه.

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
عاشق تنها

سلام نمیدانم کجایید اما به یادآن عصر بارانی همیشه زنده خواهم ماند...

ا ب پ ت...

التماس دعا