تصمیم

مثلا یک تصمیمی میگیری

و درباره آن با دیگران صبحت میکنی.

دیگران، همگی به اتفاق می گویند : بح بح و چهچه .... عجب تصمیمی .. آفرین

مدتی میگذرد و متوجه میشوی یک جای کار می لنگد، تصمیم درستی نبوده و دچار مشکل میشوی.

بعد همان دیگرانی که میگفتند بح بح و چهچه

اینبار می گویند: ما میدونستیم همچین مشکلی پیش میاد ... شستمان خبر میداد که اینطور میشود و فلان.

وقتی میپرسی : پس چرا همون موقع نگفتین؟

دلیل می آورند که : نمیخواستیم دلت بکشنه.

...

حالا این "دیگران" دوست محسوب میشوند یا دشمن ؟

شاید هم یک آدم سرخوش و سر به هوا ...

 

خدا آخر و عاقبت همه مارا ختم به خیر کند

انشاءالله!

/ 0 نظر / 11 بازدید