::. ققـنوس .::

دلنوشته هایم را مینویسم، اینجا!
 
يه ترانه قديمی عربی
ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱/٧ : توسط : الهام
اهواک...واتمنی لو انساک و انسی روحی وياک و ان ضاعت تبقد فداک لو تنسانی
و انساک و اتارينی بنسی جفاک واشتاق لعذابی معاک والقی دموعی فاکراک ارجع ثانی
بلقاک الدنيا تجينی معاک و رضاها يبقی رضاک وساعتها يهون فی هواک طول حرمانی
و الاقيک مشغول و شاغلنی بيک وعينه تجی فی عينک و کلامهم يبقی عليک و انت تداری
و اراعيک واصحی م اليل اناديک وابعث روحی تصحيک قوم ياللی شاغلنی بيک جرب ناری